Όροι και προϋποθέσεις

Γενικά

Α. Γενικά

Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου www.e-ticketshop.com παραχωρεί τη συγκατάθεσή του στους κατωτέρω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται σε αυτόν Συνεπώς, οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων ή/ και των υπηρεσιών. Εάν δε συμφωνεί, τότε οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του δικτυακού τόπου.

Β. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Copyright)

Όλες οι πληροφορίες που εμπεριέχονται στον κόμβο του www.e-ticketshop.com, διατίθενται στους επισκέπτες του κόμβου για προσωπική χρήση και είναι δυνατόν να αλλάζουν χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση. Το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου, τα κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της e-ticketshop, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να ‘φορτωθεί’, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Οποιαδήποτε άλλη χρήση πέραν της προσωπικής απαιτεί την γραπτή άδεια του ιδιοκτήτη ή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος κόμβου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Γ. Ευθύνη επισκέπτη / χρήστη

Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων ή/και των υπηρεσιών του παρόντος δικτυακού τόπου αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στην e-ticketshop από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών.

Δ. Περιορισμός ευθύνης της e-ticketshop

Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η e-ticketshop  δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του δικτυακού τόπου στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος. Τα περιεχόμενα του δικτυακού τόπου παρέχονται ‘όπως ακριβώς είναι’ χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, η e-ticketshop αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό. η e-tisketshop δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης ο διαχειριστής δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές (‘servers’) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή σας, σας παρέχονται χωρίς ‘ιούς’ ή άλλα επιζήμια συστατικά. Ο διαχειριστής δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης / χρήστης και σε καμία περίπτωση η e-ticketshop.

Ε. ‘Δεσμοί’ (links) προς άλλα sites

H e-ticketshop δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω ‘δεσμών’, hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη / χρήση τους οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στους αντίστοιχους δικτυακούς τόπους και σελίδες, οι οποία και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Τέλος, η e-ticketshop δηλώνει ότι οι εν λόγω πληροφορίες και παραπομπές δεν αποτελούν προβολή ούτε διαφήμιση των συγκεκριμένων φορέων ούτε συνεπάγονται την ‘έγκριση’ του, αλλά αποτελούν τμήμα του πληροφοριακού υλικού.

ΣΤ. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη του δικτυακού τόπου υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου για την προστασία του ατόμου από την διαχείριση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) και του ευρωπαϊκού δικαίου.

Ζ. Γενικά:

H της e-ticketshop διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.
H της e-ticketshop μπορεί να διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει ο επισκέπτης / χρήστης αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας.
Ο επισκέπτης / χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα της e-ticketshop προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του.
H της e-ticketshop είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που εσείς έχετε αποστείλει για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών του.

Εάν κάποιος επισκέπτης / χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις σελίδες / υπηρεσίες του παρόντος δικτυακού τόπου. Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγει το δίκτυο είναι τα ακόλουθα:

Η. Εγγραφή στο Σύστημα – Συνδρομητικές υπηρεσίες

Για την εγγραφή του επισκέπτη / χρήστη ως συνδρομητή σε ορισμένες από τις υπηρεσίες/σελίδες του δικτυακού τόπου ζητούνται τα εξής στοιχεία : Όνομα, Επίθετο, Ταυτότητα Χρήστη (username), Διεύθυνση Email. H της e-ticketshop μπορεί να χρησιμοποιεί τα στοιχεία αυτά για να προβαίνει σε προτάσεις νέων συνδρομητικών υπηρεσιών προς το συνδρομητή ή για άλλους ενημερωτικούς σκοπούς εκτός αν ο τελευταίος δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο. Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους.

Θ. Newsletters

Για την εγγραφή του επισκέπτη / χρήστη στις λίστες παραληπτών (mailing lists) των Ενημερωτικών Δελτίων (newsletters) ζητούνται τα εξής στοιχεία : Όνομα, Επίθετο, E -mail (η διεύθυνση της ηλεκτρονικής θυρίδας του χρήστη). H της e-ticketshop μπορεί να διατηρεί αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των παραληπτών για την αποστολή και άλλων μηνυμάτων ενημερωτικού ή οικονομικού χαρακτήρα πέρα από τα Newsletters εκτός αν ο παραλήπτης δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο.

Ι. Cookies

H e-ticketshop μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη / χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του δικτυακού τόπου (π.χ. newsletters). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη / χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών/σελίδων του δικτυακού τόπου, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης / χρήστης του δικτυακού τόπου μπορεί να ρυθμίσει τον διακομιστή του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της Εταιρίας είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του ενδέχεται να μην έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Κ. Links to other sites (‘Δεσμοί’)

Ο παρόν δικτυακός τόπος περιλαμβάνει links (‘δεσμούς’) προς άλλα websites τα οποία και δεν ελέγχονται από τη e-ticketshop του αλλά από τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η e-ticketshop για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων τους οποίους αυτοί ακολουθούν .

Λ. Ηλεκτρονικές Πληρωμές

Για την επιπρόσθετη ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών μέσω πιστωτικών καρτών, αυτές γίνονται με το σύστημα ασφαλείας Winbank Paycenter της Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Έτσι, κατά τη διαδικασία αγοράς μέσω πιστωτικής, αυτόματα ο πελάτης μεταφέρεται σε secure server (ασφαλή διακομιστή) στην υπηρεσία Winbank Paycenter της Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Όλα τα στοιχεία που μεταβιβάζονται ηλεκτρονικά από τον πελάτη (στοιχεία πιστωτικής κάρτας) στην υπηρεσία Winbank Paycenter της Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ, καθώς και η μεταφορά τους από την Τράπεζα στην VISA ή MasterCard καλύπτονται από τον αλγόριθμο κρυπτογράφησης SSL 128-bit Veri Sign, την πιο ισχυρή κρυπτογράφηση που υπάρχει σήμερα παγκόσμια. Στην περίπτωση αυτή δεν αποθηκεύονται πουθενά τα στοιχεία της κάρτας, παρά μόνο χρησιμοποιούνται κατά την διάρκεια ελέγχου και χρέωσης της. Έτσι οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε με την της e-ticketshop μέσω πιστωτικών καρτών είναι απόλυτα ασφαλείς.

Η e-ticketshop της e-ticketshop δε συλλέγει ούτε αποθηκεύει με οποιονδήποτε τρόπο τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας, και για αυτό το λόγο χρειάζεται να τα καταχωρείτε εκ νέου, κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την πιστωτική σας κάρτα για συναλλαγές μέσω αυτού του site.

  1. Η πληρωμή είναι δυνατή με την χρήση των πιστωτικών καρτών VISA και MASTERCARD και των χρεωστικών καρτών VISA ELECTRON. Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα όπως στοιχεία πιστωτικών καρτών δεν συλλέγονται από την εταιρική μας ιστοσελίδα παρά μόνο από την Winbank ως συνεργαζόμενη τράπεζα για την συλλογή πληρωμών με πιστωτική κάρτα. Η οθόνη στην οποία εισάγονται τα στοιχεία αυτά είναι στο περιβάλλον των συστημάτων της “Winbank” και τα δεδομένα συλλέγονται απευθείας από αυτήν χωρίς την παρέμβαση της e-ticketshop. Κατά συνέπεια η e-ticketshop , δεν συλλέγει ούτε αποθηκεύει και εν γένει επεξεργάζεται σε καμία φάση στοιχεία πιστωτικών καρτών ούτε και αναμιγνύεται με οποιοδήποτε τρόπο στην πραγματοποίηση της πληρωμής. Για οποιαδήποτε αμφισβήτηση ή και ερώτηση σχετικά με χρεώσεις στην πιστωτική/χρεωστικής τους κάρτα οι χρήστες θα πρέπει να απευθύνονται απευθείας στην τράπεζα που έχει εκδώσει την κάρτα τους.

Ηλεκτρονικές Πληρωμές

Α. Ευθύνες Γραφείου

Το Γραφείο μας ενεργεί ως μεσάζων μεταξύ των εκδρομέων και των μεταφορέων, ξενοδοχείων και κάθε άλλου που προσφέρει υπηρεσίες για την εκτέλεση του προγράμματος. Είναι αυτονόητο ότι το Γραφείο δε φέρει καμιά ευθύνη για ανωμαλίες ή απρόβλεπτες δυσχέρειες που μπορεί να συμβούν στο ταξίδι ή για αναβολές, καθυστερήσεις ή ακυρώσεις δρομολογίων που οφείλονται σε ανωτέρα βία ή έκτακτες συνθήκες, (πραξικοπήματα, απεργίες, δυσμενείς καιρικές συνθήκες, πολέμους, πυρκαγιές, αεροπειρατείες, σεισμούς, πλημμύρες κ.α) καθώς και για ατυχήματα, τραυματισμούς, ασθένειες ή οργανικές επιπλοκές λόγω κλιματολογικών αλλαγών, υψομέτρων, επιδημιών, δηλητηριάσεων κ.λ.π. Για κλοπές, φθορές, απώλειες αποσκευών στον τόπο προορισμού, το Γραφείο δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν έχει καμία δικαιοδοσία στην επίλυση του προβλήματος. Τέλος, το γραφείο δεν είναι σε θέση να προβλέψει ή να ελέγξει αποτελεσματικά αλλαγές, καθυστερήσεις, ακυρώσεις ή υπέρ πληρότητα (overbooking) προγραμματισμένων δρομολογίων κάθε μορφής και δε φέρει καμία ευθύνη για αυτά. Ευθύνες Ταξιδιωτών Οι εκδρομείς είναι υπεύθυνοι για την προσκόμιση των κάθε είδους δικαιολογητικών και πιστοποιητικών που χρειάζονται, για να μπορέσουν να ταξιδέψουν (διαβατήριο, visa, αστυνομικοί ταυτότητα, άδεια παραμονής κ.λ.π.). Επίσης είναι υπεύθυνοι για την εξασφάλιση και δήλωση συναλλάγματος, καθώς και για τη δήλωση τιμαλφών, φωτογραφικών μηχανών κι άλλων αντικειμένων στα διάφορα τελωνεία. Είναι υποχρεωμένοι να είναι συνεπείς με το πρόγραμμα και πρέπει να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την ομαλή εκτέλεσή του. Δεν δικαιούνται αποζημίωση για υπηρεσίες που χάθηκαν με δική τους ευθύνη.

Β. Κρατήσεις Αεροπορικών Εισιτηρίων

Οι ευθύνες των Αεροπορικών Εταιρειών ρυθμίζονται από τις συνθήκες της Βαρσοβίας και της Χάγης. Η κράτηση αεροπορικού εισιτηρίου προϋποθέτει εξόφληση του συνολικού ποσού του αεροπορικού ναύλου είτε με χρήση πιστωτικής κάρτας τη στιγμή της κράτησης στο σύστημα ασφαλών συναλλαγών της Τράπεζας Πειραιώς, είτε με κατάθεση χρημάτων σε τραπεζικό λογαριασμό εντός προθεσμίας που αναγράφεται τη στιγμή της οριστικοποίησης της κράτησης.

Γ. Κρατήσεις Ξενοδοχείων

Η αναφερόμενη ένδειξη κατηγορίας των χρησιμοποιούμενων ξενοδοχείων καθορίζει την κατάταξη των ξενοδοχείων από τον επίσημο Τουριστικό Οργανισμό της χώρας στην οποία ανήκουν. Συνιστάται η αποφυγή τρίκλινων δωματίων τα οποία είναι κατά κανόνα δίκλινα με προσθήκη τρίτου κρεβατιού και συνεπώς λιγότερο ευρύχωρα. Στην τιμή της ημιδιατροφής ή πλήρους διατροφής δεν περιλαμβάνονται τα ποτά, αναψυκτικά (εκτός και αν αυτό αναφέρεται). Κατά την αναχώρηση σας από το ξενοδοχείο, σας υπενθυμίζουμε ότι πρέπει προηγουμένως να εξοφλείτε τυχόν προσωπικούς λογαριασμούς (ποτά, mini bar, pay tv, τηλεφωνήματα κ.τ.λ.). Τα δωμάτια παραλαμβάνονται μετά τις 14:00 την ημέρα άφιξης και κατά την αναχώρηση θα πρέπει να παραδοθούν έως τις 11:00 (εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά). Αν ακόμα, λόγω απρόβλεπτων δυσχερειών, το Γραφείο αναγκαστεί να αλλάξει ξενοδοχείο με άλλο ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας δεν υποχρεούται αποζημίωσης.
Κράτηση ξενοδοχείου θεωρείται επικυρωμένη, μόνο αν συνοδεύεται από εξόφληση του συνολικού ποσού της κράτησης με τη χρήση πιστωτικής κάρτας και αφού πρώτα ο χρήστης συμφωνήσει με τους γενικούς όρους κράτησης. Σε αυτή την περίπτωση εκδίδεται voucher, το οποίο ο πελάτης παραδίδει στο ξενοδοχείο τη στιγμή της άφιξης του.

Δ. Κρατήσεις Οργανωμένων/Μεμονωμένων ταξιδιών

Κάθε πρόσωπο που κάνει κράτηση οργανωμένου ή μεμονωμένου ταξιδιού στο website της www.e-ticketshop.com εγγυάται ότι έχει την εξουσιοδότηση και των άλλων προσώπων που αφορά η συγκεκριμένη κράτηση και εγγυάται για την εξόφληση αυτής προσωπικά. Για να είναι έγκυρη η κράτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από εξόφληση (100%) της συνολικής αξίας του ταξιδιού. Η κράτηση ολοκληρώνεται με τη χρέωση της πιστωτικής κάρτας του χρήστη μέσα από το σύστημα ασφαλών συναλλαγών της Τράπεζας Πειραιώς ή με κατάθεση μετρητών σε τραπεζικό λογαριασμό και αφού πρώτα ο χρήστης συμφωνήσει με τους γενικούς όρους κράτησης. Όλοι οι συμμετέχοντες σε ταξίδι σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να έχουν εν ισχύ καινούργια Αστυνομική Ταυτότητα (με λατινικούς χαρακτήρες) ή καινούργιο Αστυνομικό Διαβατήριο. Για χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης χρειάζεται Αστυνομικό Διαβατήριο με ελάχιστη ισχύ 6 μηνών από την ημερομηνία του ταξιδιού. Σε κάποιες χώρες χρειάζεται έκδοση βίζας εισόδου για την οποία ευθύνεται προσωπικά ο κάθε ταξιδιώτης. Αλλοδαποί κάτοικοι Ελλάδας που επιθυμούν να ταξιδεύσουν στο εξωτερικό οφείλουν να συμβουλευτούν τις προξενικές αρχές της χώρας που θα επισκεφθούν και να προμηθευτούν τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα. Η Εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που δεν επιτραπεί από τις αρμόδιες αρχές η πραγματοποίηση του ταξιδιού λόγω έλλειψης ή λήξης ή άλλων προβλημάτων που τυχόν προκύψουν με τα ταξιδιωτικά έγγραφα των πελατών της.

Ε. Ακυρώσεις 

Σε περίπτωση που θέλετε να προβείτε σε οποιαδήποτε ακύρωση κράτησης (εισιτηρίων, ξενοδοχείων, οργανωμένων/μεμονωμένων ταξιδίων), η τελευταία  πρέπει να γίνεται εγγράφως με email στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση sales@e-ticketshop.com. Το Γραφείο ωστόσο είναι υποχρεωμένο να σεβαστεί τις υποχρεώσεις του τόσο έναντι των συνεργατών του στη διοργάνωση των εκδρομών (ξενοδοχεία, πράκτορες, κ.λ.π.) τους οποίους οφείλει να αποζημιώσει σε περίπτωση ακυρώσεων βάσει υφισταμένων συμφωνιών.
Για το σκοπό αυτό το Γραφείο έχει καθιερώσει την ακόλουθη διαδικασία σε περιπτώσεις ακυρώσεως συμμετοχής για οποιονδήποτε λόγο, εκτός εάν ο πελάτης έχει ενημερωθεί διαφορετικά:

Οργανωμένα/Μεμονωμένα Ταξίδια

Οι χρεώσεις των πελατών λόγω ακυρώσεως (ακυρωτικά) διαφοροποιούνται ανά περίπτωση, ανάλογα με τους όρους και της προϋποθέσεις της κάθε υπηρεσίαs.

Αεροπορικά εισιτήρια

Οι χρεώσεις των πελατών λόγω ακυρώσης/αλλαγής αεροπορικών εισητηρίων ποικίλλουν και εξαρτώνται από τον τύπο εισητηρίου. Ο πελάτης ενημερώνεται για τους όρους αλλαγής/ακύρωσης εισητηρίου τη στιγμή της κράτησης.

Ξενοδοχεία

Πριν την επικύρωση της κράτησης, αναφέρονται ρητά οι όροι ακυρωτικών για το συγκεριμένο ξενοδοχείο και ημερομηνίες που επιλέξατε.

Σε ειδικές περιπτώσεις αργιών, εορτών ή ειδικών events τα ξενοδοχεία είναι πιθανόν να εφαρμόζουν αυστηρότερους όρους ακυρωτικών.Σε κάθε περίπτωση, ο πελάτης ενημερώνεται για τους ακριβείς όρους ακύρωσης/αλλαγής πριν την οριστικοποίηση της κράτησης και πρέπει να τους αποδεχτεί πριν προχωρήσει σε κράτηση.

Supplier Terms & Conditions

https://developer.expediapartnersolutions.com/terms/en

Agent Supplier Terms & Conditions 

http://developer.ean.com/terms/agent/en/

elGreek